โทร 038-285548 ,094-9153636
โปรโมชั่น
บทความ
ดูบทความทั้งหมด
บริการ
ดูบริการทั้งหมด
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 101125 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 105 คน

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตแพทย์หญิง อรอนงค์ พนังคสิริ (หมอหญิง)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน/เฉพาะทาง (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิง ปิยดา บุญเพ็ญ (หมอนก)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพททยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง นันทิกา พ้นภัย (หมอชมพู)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
higher gratudate diploma pediatric dentistry mahidol univercity
ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช กุลตังวัฒนา (แหม่ม)
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
อ.ทพ ศุภชัย สุพรรณกุล (หมอกัง)

วุฒิการศึกษา
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY RESIDENCY
(ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
THE GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE
(ORAL& MAXILLOFACIAL SURGERY )
( ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
BOARD CERTIFICATION Diplomate, Thai National Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์ อนิวรรต ม่วงจันทร์ (หมอมด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี,  
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   
ทันตแพทย์ วาที รุ่งแสงทิวากร (หมอเป็ด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทย์หญิง วิริยา มงคลสวรรค์ (หมอติ๊ก)
วุฒิการศึกษา
2004 ทันตแพทย์ศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาเชียงใหม่
2011 Master of Philosophy (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Certificated of course invisible of Orthodontics
ทันตแพทย์หญิง สุภาณี จรูญรัตน์ (ป้าหมอ)
วุฒิการศึกษา
ทันตกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง ชนัญยา เลิศมาลาพงศ์ (ออย)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง กรกนก วุฒิเจริญกิจ (เปิ้ล)
ทันตแพทย์หญิง ศิริภา เกื้อนุ้ย (เปิ้ล)

วิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน)

ทันตแพทย์หญิง อรอนงค์ พนังคสิริ (หมอหญิง)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน/เฉพาะทาง (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิง ปิยดา บุญเพ็ญ (หมอนก)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพททยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง นันทิกา พ้นภัย (หมอชมพู)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
higher gratudate diploma pediatric dentistry mahidol univercity
ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช กุลตังวัฒนา (แหม่ม)
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
อ.ทพ ศุภชัย สุพรรณกุล (หมอกัง)

วุฒิการศึกษา
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY RESIDENCY
(ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
THE GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE
(ORAL& MAXILLOFACIAL SURGERY )
( ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
BOARD CERTIFICATION Diplomate, Thai National Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์ อนิวรรต ม่วงจันทร์ (หมอมด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี,  
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   
ทันตแพทย์ วาที รุ่งแสงทิวากร (หมอเป็ด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทย์หญิง วิริยา มงคลสวรรค์ (หมอติ๊ก)
วุฒิการศึกษา
2004 ทันตแพทย์ศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาเชียงใหม่
2011 Master of Philosophy (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Certificated of course invisible of Orthodontics
ทันตแพทย์หญิง สุภาณี จรูญรัตน์ (ป้าหมอ)
วุฒิการศึกษา
ทันตกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง ชนัญยา เลิศมาลาพงศ์ (ออย)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง กรกนก วุฒิเจริญกิจ (เปิ้ล)
ทันตแพทย์หญิง ศิริภา เกื้อนุ้ย (เปิ้ล)

ปริทันตวิทยา และรากเทียม

ทันตแพทย์หญิง อรอนงค์ พนังคสิริ (หมอหญิง)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน/เฉพาะทาง (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิง ปิยดา บุญเพ็ญ (หมอนก)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพททยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง นันทิกา พ้นภัย (หมอชมพู)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
higher gratudate diploma pediatric dentistry mahidol univercity
ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช กุลตังวัฒนา (แหม่ม)
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
อ.ทพ ศุภชัย สุพรรณกุล (หมอกัง)

วุฒิการศึกษา
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY RESIDENCY
(ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
THE GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE
(ORAL& MAXILLOFACIAL SURGERY )
( ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
BOARD CERTIFICATION Diplomate, Thai National Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์ อนิวรรต ม่วงจันทร์ (หมอมด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี,  
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   
ทันตแพทย์ วาที รุ่งแสงทิวากร (หมอเป็ด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทย์หญิง วิริยา มงคลสวรรค์ (หมอติ๊ก)
วุฒิการศึกษา
2004 ทันตแพทย์ศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาเชียงใหม่
2011 Master of Philosophy (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Certificated of course invisible of Orthodontics
ทันตแพทย์หญิง สุภาณี จรูญรัตน์ (ป้าหมอ)
วุฒิการศึกษา
ทันตกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง ชนัญยา เลิศมาลาพงศ์ (ออย)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง กรกนก วุฒิเจริญกิจ (เปิ้ล)
ทันตแพทย์หญิง ศิริภา เกื้อนุ้ย (เปิ้ล)

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทย์หญิง อรอนงค์ พนังคสิริ (หมอหญิง)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน/เฉพาะทาง (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิง ปิยดา บุญเพ็ญ (หมอนก)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพททยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง นันทิกา พ้นภัย (หมอชมพู)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
higher gratudate diploma pediatric dentistry mahidol univercity
ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช กุลตังวัฒนา (แหม่ม)
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
อ.ทพ ศุภชัย สุพรรณกุล (หมอกัง)

วุฒิการศึกษา
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY RESIDENCY
(ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
THE GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE
(ORAL& MAXILLOFACIAL SURGERY )
( ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
BOARD CERTIFICATION Diplomate, Thai National Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์ อนิวรรต ม่วงจันทร์ (หมอมด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี,  
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   
ทันตแพทย์ วาที รุ่งแสงทิวากร (หมอเป็ด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทย์หญิง วิริยา มงคลสวรรค์ (หมอติ๊ก)
วุฒิการศึกษา
2004 ทันตแพทย์ศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาเชียงใหม่
2011 Master of Philosophy (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Certificated of course invisible of Orthodontics
ทันตแพทย์หญิง สุภาณี จรูญรัตน์ (ป้าหมอ)
วุฒิการศึกษา
ทันตกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง ชนัญยา เลิศมาลาพงศ์ (ออย)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง กรกนก วุฒิเจริญกิจ (เปิ้ล)
ทันตแพทย์หญิง ศิริภา เกื้อนุ้ย (เปิ้ล)

จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง อรอนงค์ พนังคสิริ (หมอหญิง)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน/เฉพาะทาง (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิง ปิยดา บุญเพ็ญ (หมอนก)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพททยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง นันทิกา พ้นภัย (หมอชมพู)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
higher gratudate diploma pediatric dentistry mahidol univercity
ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช กุลตังวัฒนา (แหม่ม)
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
อ.ทพ ศุภชัย สุพรรณกุล (หมอกัง)

วุฒิการศึกษา
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY RESIDENCY
(ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
THE GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE
(ORAL& MAXILLOFACIAL SURGERY )
( ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
BOARD CERTIFICATION Diplomate, Thai National Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์ อนิวรรต ม่วงจันทร์ (หมอมด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี,  
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   
ทันตแพทย์ วาที รุ่งแสงทิวากร (หมอเป็ด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทย์หญิง วิริยา มงคลสวรรค์ (หมอติ๊ก)
วุฒิการศึกษา
2004 ทันตแพทย์ศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาเชียงใหม่
2011 Master of Philosophy (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Certificated of course invisible of Orthodontics
ทันตแพทย์หญิง สุภาณี จรูญรัตน์ (ป้าหมอ)
วุฒิการศึกษา
ทันตกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง ชนัญยา เลิศมาลาพงศ์ (ออย)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง กรกนก วุฒิเจริญกิจ (เปิ้ล)
ทันตแพทย์หญิง ศิริภา เกื้อนุ้ย (เปิ้ล)

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง อรอนงค์ พนังคสิริ (หมอหญิง)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน/เฉพาะทาง (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิง ปิยดา บุญเพ็ญ (หมอนก)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพททยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง นันทิกา พ้นภัย (หมอชมพู)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
higher gratudate diploma pediatric dentistry mahidol univercity
ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช กุลตังวัฒนา (แหม่ม)
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
อ.ทพ ศุภชัย สุพรรณกุล (หมอกัง)

วุฒิการศึกษา
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY RESIDENCY
(ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
THE GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE
(ORAL& MAXILLOFACIAL SURGERY )
( ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
BOARD CERTIFICATION Diplomate, Thai National Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์ อนิวรรต ม่วงจันทร์ (หมอมด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี,  
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   
ทันตแพทย์ วาที รุ่งแสงทิวากร (หมอเป็ด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทย์หญิง วิริยา มงคลสวรรค์ (หมอติ๊ก)
วุฒิการศึกษา
2004 ทันตแพทย์ศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาเชียงใหม่
2011 Master of Philosophy (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Certificated of course invisible of Orthodontics
ทันตแพทย์หญิง สุภาณี จรูญรัตน์ (ป้าหมอ)
วุฒิการศึกษา
ทันตกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง ชนัญยา เลิศมาลาพงศ์ (ออย)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง กรกนก วุฒิเจริญกิจ (เปิ้ล)
ทันตแพทย์หญิง ศิริภา เกื้อนุ้ย (เปิ้ล)

ทันตกรรมตกแต่งและความงาม

ทันตแพทย์หญิง อรอนงค์ พนังคสิริ (หมอหญิง)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน/เฉพาะทาง (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิง ปิยดา บุญเพ็ญ (หมอนก)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพททยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง นันทิกา พ้นภัย (หมอชมพู)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
higher gratudate diploma pediatric dentistry mahidol univercity
ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช กุลตังวัฒนา (แหม่ม)
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
อ.ทพ ศุภชัย สุพรรณกุล (หมอกัง)

วุฒิการศึกษา
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY RESIDENCY
(ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
THE GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE
(ORAL& MAXILLOFACIAL SURGERY )
( ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
BOARD CERTIFICATION Diplomate, Thai National Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์ อนิวรรต ม่วงจันทร์ (หมอมด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี,  
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   
ทันตแพทย์ วาที รุ่งแสงทิวากร (หมอเป็ด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทย์หญิง วิริยา มงคลสวรรค์ (หมอติ๊ก)
วุฒิการศึกษา
2004 ทันตแพทย์ศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาเชียงใหม่
2011 Master of Philosophy (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Certificated of course invisible of Orthodontics
ทันตแพทย์หญิง สุภาณี จรูญรัตน์ (ป้าหมอ)
วุฒิการศึกษา
ทันตกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง ชนัญยา เลิศมาลาพงศ์ (ออย)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง กรกนก วุฒิเจริญกิจ (เปิ้ล)
ทันตแพทย์หญิง ศิริภา เกื้อนุ้ย (เปิ้ล)

แพทย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์ทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิง อรอนงค์ พนังคสิริ (หมอหญิง)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน/เฉพาะทาง (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิง ปิยดา บุญเพ็ญ (หมอนก)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพททยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง นันทิกา พ้นภัย (หมอชมพู)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
higher gratudate diploma pediatric dentistry mahidol univercity
ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช กุลตังวัฒนา (แหม่ม)
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
อ.ทพ ศุภชัย สุพรรณกุล (หมอกัง)

วุฒิการศึกษา
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY RESIDENCY
(ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
Mahidol University – Faculty of Dentistry 
Surgery Department, Bangkok, Thailand
THE GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE
(ORAL& MAXILLOFACIAL SURGERY )
( ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล)
BOARD CERTIFICATION Diplomate, Thai National Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์ อนิวรรต ม่วงจันทร์ (หมอมด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี,  
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   
ทันตแพทย์ วาที รุ่งแสงทิวากร (หมอเป็ด)
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทย์หญิง วิริยา มงคลสวรรค์ (หมอติ๊ก)
วุฒิการศึกษา
2004 ทันตแพทย์ศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาเชียงใหม่
2011 Master of Philosophy (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics) University of Sydney, Australia
2013 Certificated of course invisible of Orthodontics
ทันตแพทย์หญิง สุภาณี จรูญรัตน์ (ป้าหมอ)
วุฒิการศึกษา
ทันตกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง ชนัญยา เลิศมาลาพงศ์ (ออย)
วุฒิการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง กรกนก วุฒิเจริญกิจ (เปิ้ล)
ทันตแพทย์หญิง ศิริภา เกื้อนุ้ย (เปิ้ล)

Dentakids
โทร 038-285548 ,094-9153636 @@dentakid
80/115 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
 โทร 038-285548 ,094-9153636
All rights reserved © 2015-2020. www.ziidev.com
Loading...